Sådan indskriver du webtilgængelighed i dine kontrakter

Skrevet af Inklusio den

Skal du have en ekstern leverandør til at udvikle din nye eller re-designede hjemmeside eller app? Hvis ja, hvordan sikrer du dig så, at dine krav om webtilgængelighed opfyldes?

Du kender sikkert lovgivningen om webtilgængelighed og ved, at det kan være svært at stille specifikke krav hos en ekstern leverandør. I denne artikel ser vi nærmere på, hvorfor det er vigtigt at have tilgængelighedskravene med i kontrakterne, og vi kommer med gode eksempler på og råd til, hvordan du gør i praksis.

Hvis du gerne vil sikre tilgængelighed, er det vigtigt at stille tydelige krav om dette i kontrakten med din leverandør. Derfor skal du altså helt eksplicit skrive, hvad du forventer af leverandøren. Dette afsnit i en kontrakt er vigtigt, fordi det sikrer, at alle parter er enige om, hvilke standarder og krav der skal opfyldes.

Afsnittet hjælper med at fastlægge forventningerne mellem dig og leverandøren og giver mulighed for at rette eventuelle tilgængelighedsproblemer på et tidligt tidspunkt i udviklingsprocessen, hvilket kan spare tid og omkostninger senere for alle. Dette vil også skabe mere bevidsthed om tilgængeligheds betydning for den leverandør, som skal udvikle appen eller hjemmesiden.

Yderligere er det vigtigt at demonstrere over for leverandøren, at du ved, hvad tilgængelighed er, og at du vil være i stand til at validere, om den færdige løsning opfylder de fastsatte krav. Samtidig er det din mulighed for at holde leverandøren ansvarlig, hvis eventuelle tilgængelighedsproblemer findes i den færdigudviklede app eller hjemmeside. Hvis kravene ikke står sort på hvidt i kontrakten, kan de anses for at være udviklingsønsker fra dig som kunde, og der vil leverandøren typisk ønske yderligere betaling for at rette problemet.

Nu har vi gennemgået en række grunde til, at det er vigtigt at beskrive kravene til webtilgængelighed tydeligt i kontrakterne med leverandører, så nu skal vi se på, hvordan du gør det bedst i praksis. Vi vil stille skarpt på, hvilke konkrete skridt du kan tage for at fastsætte krav om tilgængelighed i kontrakten og sikre, at disse krav bliver opfyldt i udviklingsprocessen af hjemmesiden eller appen.

Kravspecifikation

Start med at udarbejde en detaljeret kravspecifikation, der indeholder alle de tilgængelighedsstandarder, der skal opfyldes. Du kan tage udgangspunkt i de internationale standarder for tilgængelighed, som for eksempel WCAG 2.1, og specificere de nødvendige niveauer af overholdelse, hvilket typisk vil være niveau A og AA.

Hvis du for eksempel ønsker at referere til den europæiske standard for webtilgængelighed, EN 301 549, i en kontrakt, kan du inkludere følgende formulering: "Kravene i denne kontrakt for webtilgængelighed skal opfylde de relevante bestemmelser i EN 301 549 standarden for webtilgængelighed."

I tillæg til at referere til de standarder, som løsningen skal leve op til, kan man også formulere i mere forklarende sprog, hvilke specifikke områder, som appen eller hjemmesiden skal leve op til. Dette kan omfatte krav til farvekontrast, alternativ tekst til billeder, tastaturnavigation og tekstlæsere , hvor man beskriver, hvad man præcis ønsker inden for de forskellige områder.

Eksempler på områder kan være:

  • Krav om farvevalg af tekst, grafik og interaktive elementer: Hjemmesiden eller appen skal benytte tilstrækkeligt kontrastfulde farver, så det er let for brugere med nedsat syn at læse tekster og skelne mellem forskellige elementer på siden.
  • Krav om alternativ tekst til billeder: Hjemmesiden skal indeholde alternativ tekst til alle billeder, så brugere med nedsat syn eller som bruger skærmlæsere kan få beskrivende information om, hvad billedet viser.
  • Krav til navigation med tastatur: Brugere skal kunne navigere hjemmesiden eller appen uden brug af mus eller touch, da nogle brugere kun benytter tastatur til at navigere på internettet. Det betyder konkret, at alle sider, links, knapper og formularfelter osv. skal være tilgængelige og navigerbare med tastaturet alene.
  • Krav om at understøtte hjælpeteknologier: Hjemmesiden eller appen skal fungere ved brug af diverse hjælpeteknologier, såsom skærmlæsere og stemmestyring osv., så brugere med nedsat syn eller mobilitetsproblemer kan bruge hjemmesiden uden problemer.
  • Krav om at understøtte tekstforstørrelse og brug af hjemmeside eller app i forskellige skærmstørrelser: Hjemmesiden eller appen skal fortsat være navigerbar ved tekstforstørrelse, dvs. ingen indhold eller funktionalitet må gå tabt, når en bruger benytter browser zoom eller indstiller større tekst på sin telefon.

Dokumentation

Som kunde kan du også stille krav om, at leverandøren skal dokumentere, hvordan appen eller hjemmesiden lever op til kravene om tilgængelighed og hvilke metoder leverandøren har brugt til at sikre, at den færdigudviklede hjemmeside eller app er tilgængelig, som en del af aftalen.

Konsekvens ved afvigelse

Man kan overveje at inkludere en konsekvens, hvis tilgængelighedsstandarderne ikke opfyldes. For at undgå, at en leverandør hævder, at hjemmesiden opfylder gældende WCAG-standarder, og at det senere viser sig ikke at være tilfældet, kan du inkludere et afsnit i kontrakten, om hvordan dette vil håndteres fra din side som kunde. Her kan du nævne, at hvis ovenstående skulle være tilfældet, skal du hurtigt informere leverandøren skriftligt om udestående, og leverandøren skal uden omkostninger for dig løse problemet på hjemmesiden eller appen inden for en tidsramme, som du bestemmer som kunde.

Opfølgning og vedligeholdelse

Beskriv også nøje i kontrakten, hvordan du ønsker tilgængeligheden opretholdt og opdateret efter lanceringen af hjemmesiden eller appen. Dette kan indebære en aftale om regelmæssig opfølgning og vedligeholdelse, så løsningen fortsat lever op til tilgængelighedsstandarderne.

Opsummering

Da der allerede er lovgivning om webtilgængelighed på det offentlige område, og lovgivning på det private område er på vej, er det vigtigt at kunne stille krav til eksterne leverandører om tilgængeligheden af de udviklede hjemmesider eller apps. Jo før tilgængelighed bliver belyst i processen, des større chance er det også for, at løsningen kommer til at leve op til kravene. Dette er måden, hvorpå du som kunde kan påtage dig din del af ansvaret for, at din fremtidige app eller hjemmeside bliver brugervenlig og tilgængelig for alle.